photo0.jpg
Ethos. Pathos. Logos. Migos.
— Tatiana Montilla